« نه هرکه از حقيقت سخن گويد حقيقت دارد و يا حقيقت داند

همچنانکه نه هرکه از گنج سخن گويد گنج دارد

يا از زر سخن گويد زرشناس بود

يا هرکه از مبارزه سخن گويد مبارز بود

اگر هرکسی از هرچه سخن گفتی

                                            آن چيز بودی

                                                            کارها آسان بودی

اما نه چنان است

از هزار گوينده يکی خداوند معنی باشد »

اين متن رو يه دوستی تو وب لاگش نوشته بود ٬ ديدم قشنگه گفتم حيفه شما نبينيدش 09.gif

/ 0 نظر / 10 بازدید