يک مربی حيوانات سيرک ٬ می تواند با نيرنگ بسيار ساده ای بر فيلها غلبه کند ؛ وقتی فيل هنوز کودک است ٬ يک پايش را به تنه درختی می بندد ٬ بچه فيل هر چقدر هم که تقلا کند ٬ نمی تواند خودش را آزاد کند . اندک اندک به اين تصور عادت می کند که تنه ی درخت از او نيرومندتر است .

هنگامی که بزرگ می شود و قدرت شگرفی می يابد ٬ تنها کافی است يک نفر طنابی دور پای فيل گره بزند و او را به يک نهال ببندد . فيل تلاشی برای آزاد کردن خودش نمی کند .

همچون فيلها ٬ پاهای ما نيز اغلب اسير بندهای شکننده اند .

اما از آنجا که هنگام کودکی به قدرت تنه ی درخت عادت کرده ايم  ، شهامت مبارزه را نداريم . بی آنکه بفهميم تنها يک عمل متهورانه ی ساده برای دست يافتن ِ ما به آزادی کافی است !

/ 0 نظر / 10 بازدید