زندگی های ما

**هوای تهران اين چند روزه اونقدر کثيف شده که مدارس رو تعطيل کردن !!! وقتی امروز که شهرياربودم و يه نگاه به تهران انداختم تازه به عمق فاجعه پی بردم .   فقط توده ی سياه رنگی از دود ديده می شد . اين يکی دو روز حسابی سردرد آلودگی رو کشيده بودم ولی فکرش رو نمی کردم که اوضاع اينقدر خراب باشه!

**امروز يه هواپيمای بار بری که ۹۴ مسافر داشت!!!سقوط کرد رو يه مجتمع مسکونی !

ولی بين همه ی اين حرفا و حتی چيزای بدتر از اين ميشه باز هم شاد بود !!

***ديروز يه روز فوق العاده بود.من در جمع دوستانی بودم که دوستشون دارم٬ در کنار شاگردام و در يک ميدان انرژی بزرگ ٬... شادی از اين بزرگتر نيست که آدم بدونه دنيا هنوز جای قشنگی برای زندگی کردنه! زندگی کردن در بين انسانهايی که خوبتر از فرشته ها هستن !!

***امشب تلويزيون يه فيلم فوق العاده نشون داد:ماجرای خانم ريچی ! کاش همه ياد بگيريم که مهربونتر باشيم ٬ با همه کس!! فيلم خيلی قشنگ بود و کاش همه تون ديده باشينش .« مهربانی کودکی زيباست»

***امشب اين پرشين بلاگ انگار حالش بده ! اول که باز نمی شد ٬ حالا هم نمی شه از اين خندونکهاش استفاده کرد يا رنگ متن رو عوض کرد!!

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید