شنيدن نا گفته ها

« بسياری از ناگفته ها در سکوت و نگفتن پنهان می شود !19.gif

هنر درک ديگران از روی ناگفته هايشان ، هنری نيست که هر کسی بتواند ادعای داشتن آن را داشته باشد . سکوت سرشار از ناگفته هاست ! برای شنيدن اين ناگفته ها بايد هنر گوش سپردن به سکوت را در خود ايجاد کرد و آن را تقويت نمود .

با چند دقيقه خيره شدن در چشمان عزيزانتان ، با در سکوت تماشا کردن کودکان ، با ساکت شدن و دقت کردن در اطرافيان ، می توان به ميليونها واحد اطلاعات رسيد.01.gif

بياييد انسانهای اطراف خود را ملزم نکنيم که هرچه می خواهند ، بر زبان بياورند . به جای آن هنر شنيدن سکوت را در خود تقويت کنيم .

قبل از به زبان آورده شدن ناگفتنی و قبل از شکسته شدن حرمت بيان ، از اشارات سکوت و از رمز و ايماهای بی صدايی ، پی به نيات درونی انسانها ببريم و با آنها همنوا شويم.»07.gif01.gif

MHorton%20Summer%20Silence.jpg

/ 0 نظر / 14 بازدید