ميلاد عشق

 35.gifمسيح آمد و با خود عشق را آورد .35.gif

خدای مسيح خدای عشق بود و پدر آسمانی . آمد و با نيروی عشق و ايمان شفا داد . به آدميان آموخت که اگر عشق باشد و ايمان ٬ همه چيز ممکن است .

«ای کم ايمانان چرا هراسانيد؟ اگر بتوانی ايمان آری ٬ مؤمن را همه چيز ممکن است .»

و اگر خوب نگاه کنيم حضور عشق همه چيز را ممکن خواهد ساخت !!07.gif

jesus4.jpgliving%20jesus%20christ.jpg

/ 0 نظر / 27 بازدید