« در جهان قدرتی وجود ندارد که بتواند عشق را به کينه تبديل کند ؛ و اين نشان می دهد که جهان ٬ با همه ی عظمتش ٬ در برابر قدرت عشق ٬ چقدر حقير است و ناتوان !

 ای عزيز !

من نيز همچون تو در باب انهدام عشق ٬ داستانهای بسيار خوانده ام و شنيده ام ؛ اما گمان می کنم -يعنی اعتقاد دارم- که علت همه ی اين ويرانی های تأسف بار ٬ صرفاً سست بودن ِ اساس بنا بوده است ٬ و يا حتی ٬ حقيقی نبودن ِ بنا ...!! »

                                sharing-love.jpg

/ 0 نظر / 11 بازدید