بايد تلاش کنی!!

هميشه وقتی بحث جبر و اختيار ، سرنوشت ، توانايی های افراد و ... پيش می آید عده ی زيادی هستند که در موضع جبر می نشينند و حرفشان هم اين است: «همه چيز جبر است و من هيچ اختياری بر زندگی خود ندارم ، پس سرنوشت من آن چيزی است که برايم رقم زده شده ، نه چيزی که من بايد بسازم!!!»26.gif34.gif

قصد توهين ندارم! ولی به نظر من اين حرفها همه از سر تنبلی يا لااوبالی گری ، عدم تحمل مشکلات ، عدم توانايی در تصميم گيری و... می تواند باشد . کسی که به دين خاصی اعتقاد داشته باشد نمی تواند اين حرف را بزند ، در تمام اديان اولا انسانها را به پذيرفتن آن دين فرا خوانده اند ، دوم اينکه در تمامی اديان يک سری دستورات ارائه شده !!! انصافاً کدام عقل سليم تاييد می کند که به موجودی که هيچ اختياری از خود ندارد پيشنهاد ميشود يک آيين خاص را بپذيرد يا به او می گويند اگر اطاعت از فلان دستور نکنی عذاب می شوی يا اگر فلان کار را انجام دهی پاداش می گيری . اگر او مجبور است پس عذاب و پاداش و ... بی معنی است !!!

بيش از ۸-۹ سال است که در زمينه فلسفه مطالعه داشته ام ، در باب عرفان مطلبها خوانده ام  ، در حوزه ی روان شناسی و فرا روانشناسی نيز ، در زمينه ی علوم طبيعی (خصوصاً فيزيک که رشته ی اصلی من است )و... . هرچه نگاه می کنم می بينم که هيچ چيز من را به اين نتيجه نرساند که انسان مختار نيست ، بر عکس! هر چه می گذرد بيشتر به اين نتيجه می رسم که انسان فوق العاده قدرتمند است !!! با هر انسان صاحب انديشه و کمالات که همنشين شوی به نو خواهد گفت که عظمت انسان به قدرت تفکر ، تصميم گيری و توانايی او در تغيير سر نوشتش است!!

مخالف اين مساله نيستم که هر کسی محدوديتهايی را هم داراست ولی اين دليل نمی شود که او نتواند خودش برای زندگی تصميم بگيرد . من بارها اين را آزموده ام و هميشه به اين نتيجه رسيده ام که هر کس چيزی را واقعاً بخواهد و برای رسيدن به آن تلاش کند حتماً به آن خواهد رسيد . اين را به شاگردانم نيز آموخته ام و هر کدام که اين حرف را پذيرفتند واقعاً به آن جايی که می خواستند رسيدند. 01.gifاين چيزی است که من با به خاطر آوردنش همواره به خودم و آنها می بالم07.gif!!

فرض کنيد که حرفهای من درست نباشد ، آيا اگر اين نگرش را انتخاب کنيد چيزی را از دست خواهيد داد؟ ولی اگر حرف من درست باشد و انسانها دارای اختيار و قدرت در تعيين سرنوشتشان باشند ، کسی که با اين نظر مخالف بوده ، همه زندگی اش را می بازد.20.gif

زندگی را زندگی کنيم !!ما مسوول همه ی چيزهايی هستيم که در اين جهان واقع می شود. با قدرت عشق و اراده ی خويش می توانيم سر نوشتمان را عوض کنيم ، همان طور که قادريم سرنوشت بسياری افراد دی گر را تغيير دهيم!!!01.gif

/ 0 نظر / 14 بازدید