می آيم ٬ می آيم ٬می آيم ٬

با گيسويم : ادامه بوهای زير خاک .

با چشمهايم : تجربه های غليظ تاريکی .

با بوته ها که چيده ام از بيشه های آن سوی ديوار .

می آيم ٬ می آيم ٬می آيم ٬

و آستانه پُر از عشق می شود

و من در آستانه به آنها که دوست می دارند

و دختری که هنوز آنجا ٬

در آستانه ی پُر عشق ايستاده ٬

سلامی دوباره خواهم داد .

/ 0 نظر / 14 بازدید